Voorwaarden

Achtergrond informatie 
De baskets werden altijd gesponsord door het wijkbestuur Blokhoeve, Huis de Geer en Zuilenstein. Vanaf 2020 is er geen budget meer beschikbaar voor het vullen van de baskets. Daarom is er een andere manier gezocht om toch de fleurige bloemen in de straten te krijgen. Om indien gewenst, kenbaar te maken dat een betreffende basket geadopteerd is door een Peter of een Meter zijn er speciale adoptieborden ontwikkeld waar een boodschap op weergegeven kan worden in naam van de Peter of Meter. Op deze manier hoopt het wijkbestuur dat de baskets weer gevuld worden met vrolijke beplanting. 

Deelnemingsvoorwaarden 

 1. Elke basket kan geadopteerd worden in naam van één of meerdere personen, verenigingen, vriendengroepen, handelszaken, enzovoort. Het wijkbestuur heeft te allen tijde het recht om de adoptie te ontzeggen indien ze hier een aanleiding voor zien. 
 2. Minderjarigen mogen slechts deelnemen aan de adoptie, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van één van hun ouders of voogd. Als een minderjarige een aanvraag voor adoptie indient gaat het Wijkbestuur ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar  ouders/voogd. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik de adoptie worden ontzegd. 
 3. Bij een adoptie is de peter of meter van een basket een vergoeding verschuldigd aan Het wijkbestuur conform de dan geldende tarievenlijst. 
 4. Een adoptie geeft de peter of meter van de basket geen rechten of privileges ten opzichte van de basket. Zo is het niet omdat iemand een basket adopteert dat deze basket aan die persoon voorbehouden is. 

Adoptieverloop

 1. Een adoptieaanvraag indienen kan enkel via het daarvoor opgesteld webformulier.
 2. Bij meerdere adoptieaanvragen aan dezelfde lantaarnpaal door verschillende personen behoudt Het Wijkbestuur zich het recht voor om aan de hand van de gebrachte inbreng te kiezen wie voorkeur krijgt om de basket te adopteren. De andere personen met een adoptieaanvraag voor de basket/lantaarpaal worden hiervan op de hoogte gebracht waarbij er een keuze gegeven wordt de adoptie aanvraag in te trekken of dat er een andere locatie gekozen wordt. 
 3. Door een adoptie in te dienen verleent de aanvrager het Wijkbestuur de kosteloze toestemming om de adoptietekst zonder enige beperking in tijd en ruimte te publiceren op het bord, de website van het Wijkbestuur en andere online- en offlinekanalen. 
 4. De aanvrager verklaart over de nodige rechten te beschikken om het gebruik van zijn adoptietekst toe te laten en vrijwaart het Wijkbestuur tegen alle mogelijke aanspraken in verband met zijn inbreng. Dit brengt dus mee dat een ingezonden tekst oorspronkelijk moet zijn, enkel en alleen door de aanvrager(s) gecreëerd mag zijn en er op geen enkele wijze auteursrechtelijk of anderszins beschermd materiaal van derden in verwerkt is. Tenzij hij/zij over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt.
 5. De aangeleverde teksten, logo's en afbeeldingen mogen geen lasterlijke, racistische, schokkende, onwettelijke of onzedige elementen bevatten. Het wijkbestuur behoudt zich het recht voor om, indien de teksten niet voldoen aan deze voorwaarden, of hiertoe een gegrond vermoeden bestaat, de betrokken aanvrager op grond hiervan uit te sluiten voor adoptie en/of publicatie. 
 6. Het Wijkbestuur houdt toezicht op het correcte verloop van de adoptieaanvragen. 

Indien er een overtreding is op de richtlijnen en afspraken in dit document heeft het Wijkbestuur het recht de betrokken aanvrager uit te sluiten van de adoptie. 

Aansprakelijkheid van het Wijkplatform 

 1. Het Wijkplatform is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen voltooien van de adoptie wanneer de aanvrager onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn aanvraag of niet vooraf de geldende vergoeding betaald heeft. 
 2. Het Wijkbestuur is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken door vandalisme of slijtage aan de baskets en adoptieborden. 
 3. Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting dan ook vanwege het Wijkbestuur.  

Indien het Wijkplatform genoodzaakt is de adoptieaanvraagperiode uit te stellen, in te korten of in te trekken, de richtlijnen en afspraken te wijzigen of het aanvraagformulier aan te passen, kan het Wijkplatform hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. 

Persoonsgegevens 

 1. Er wordt zorgvuldig omgegaan met de persoonsgegevens die het Wijkplatform verkrijgt in het kader van dit project. Dit gebeurt in overeenstemming met de Europese privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, afgekort als AVG of GDPR). Meer lezen kunt u op https://www.adoptiebasket.nl/Privacyverklaring/ 

Over deze richtlijnen en afspraken 

 1. Door een adoptieaanvraag in te dienen bij het Wijkplatform aanvaardt deze persoon deze richtlijnen en afspraken volledig en alle beslissingen die het Wijkplatform in verband met de adoptie zal treffen. 
 2. Deze richtlijnen en afspraken worden bekendgemaakt op www.adoptiebasket.nl en kunnen desgewenst worden afgedrukt. 

Versie 1 – april 2020